Ways of Tackling Climate Change

Reduce the Climate Emissions of Shipping!

Laske merenkulun ilmastopäästöjä!

06.07.2019

Maritime transport accounts for around 2,5% of global climate emissions. The current growth of annual emissions rising 50% or 250% by 2050 (depending on the calculation) makes it problematic. International Maritime Organization (IMO) is a key player in creating the global game book for the industry. It has indeed engaged in a strategy where maritime climate emissions are reduced at least 50% (from the 2008 emission rate) by the mid-century and phased out before the year 2100.

The EU Strategy for cutting down maritime emissions hold three steps: 1. Monitoring and reporting of emissions of large ships. 2. Targets of reducing emissions. 3. Further actions including market-based solutions. The energy-efficiency of a single ship can be improved for example by optimizing the ship’s navigation and, slightly surprisingly, enhancing the aerodynamics of the vessel.

Merenkulun hiilidioksidipäästöt ovat noin 2,5 % globaaleista kokonaispäästöistä. Ongelmallisen tästä tekee se, että nykyisellä tahdilla päästöt tulevat kasvamaan arvoiden mukaan 50 % – 250 % vuoteen 2050 mennessä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on avainasemassa globaalien pelisääntöjen ja suuntaviivojen luomisessa. Se onkin sitoutunut strategiaan, jossa pyritään laskemaan merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä (vuoden 2008 tasosta) vähintään 50 % vuosisadan puoliväliin mennessä ja poistaa ne kokonaan ennen vuotta 2100.

EU:n strategia merenkulun päästöjen laskemiseen sisältää kolme askelta: 1. Suurten laivojen päästöjen moritorointi ja raportointi. 2. Tavoitteet ilmastopäästöjen vähentämiselle. 3. Jatkotoimenpiteet, kuten markkinavetoisten ratkaisujen kehittäminen. Yksittäisen laivan energiatehokkuutta voi parantaa huomattavasti mm. laivan ohjaukseen ja reittivalintoihin liittyvillä ratkaisuilla sekä ehkä yllättäenkin panostamalla sen aerodynamiikkaan.