Ways of Tackling Climate Change

Invest on Energy-efficient and Low-carbon Urban Planning!

Panosta energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen kaupunkisuunnitteluun!

28.11.2018

Kaupungit ovat ilmastonmuutoksen kannalta todella olennaisia pelureita. The Guardianin artikkelin kirjoitushetkellä (2015) puolet maailman ihmisistä asuivat kaupungeissa ja 75 prosenttia kasvihuonepäästöistä syntyi niissä. Muuttoliike kaupunkeihin on voimakasta. Huonosti hallinnoidut kaupunkialueet ja epätehokas infrastruktuuri muodostavat suuren riskin tulevien ilmastopäästöjen kannalta, koska tulevaisuuden ratkaisut rakentuvat nykyisten onnistumisten tai virheiden pohjalle. 

Ja tietenkin kaukonäköisesti tehty kaupunkisuunnittelu kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Kaupungit ovat suhteellisen kompakteja yksiköitä ja täten niiden määrätietoinen kehittäminen esimerkiksi vähähiilisyyden näkökulmasta on usein helpompaa kuin laajempien hallintoalueiden.

Cities are key players with climate issues. An article from The Guardian refers that (on 2015) half of the worlds population lives in cities and 75% of greenhouse emissions are produced in urban areas. Migration to cities is strong on global scale. Weakly governed urban areas and inefficient infrastructure pose a great risk concerning future climate emissions, because the city solutions of tomorrow build up on succeedings or mistakes made today. 

And for sure farsighted urban planning bears fruit for far future. Cities are relatively compact units and therefore determined development of them with a low-carbon objective is often easier than with bigger governmental areas.