Ways of Tackling Climate Change

Change the Energy Infrastructure!

Muuta sähkönjakelu-infrastruktuuri!

12.11.2018

Energy infrastructure based on renewables is fundamentally different from the traditional network relying on fossil fuels. Earlier the energy has been inputted in from few big sources, when the new model places different challenge for the network: The electricity is produced in many smaller units and the production has certain irregularity due to weather conditions etc.

At the point the network based on fossil sources places a bottleneck in transition to energy production of fully renewables, when new smaller producers cannot register into network fast enough. 

An europe-wide new technology boosted “supergrid” connecting national energy infrastructures would be a solution for this, when energy producing means optimal for different geographic locations would support each other.

Uusiutuviin energianlähteisiin perustuva sähkönjakeluverkosto on peruslähtökohdiltaan hyvin erilainen kuin aikaisempi fossiilisiin polttoaineisiin nojaava. Aiemmin energiaa on syötetty muutamista suurista lähteistä, kun taas uusi energiantuotantomalli luo verkolle uudenlaista haastetta: Sähköä tuotetaan monissa pienemmissä yksiköissä ja sähköntuotossa on esimerkiksi säästä johtuvaa vaihtelua. 

Tällä hetkellä fosiilisiin polttoaineisiin perustuva sähköverkko toimii pullonkaulana siirryttäessä kokonaan uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaan sähköntuotantoon, kun uudet pienemmät toimijat eivät pääse rekisteröitymään sähköntuottajiksi riittävän nopeasti. 

Euroopanlaajuinen uuden teknologian “superverkko”, joka yhdistäisi kansalliset energiainfrastruktuurit, olisi yksi vastaus tähän, kun eri maantieteellisille kohteille optimaaliset energiantuotantotavat tukisivat toinen toisiaan.